Algemene voorwaarden

Aigemene voorwaarden van:
J&J den Hollander
Veursestraatweg 234
2265 CK Leidschendam

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 27.28.34.18
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop
alsmede op aile overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van J & J den
Hollander v.o.f., gevestigd te Leidschendam, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij
aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te
vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,
tekeningen, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel
schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-rorns, dvd’s, USB-sticks e.d.
6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de
overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
10. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.

Artikel2: Aanbod, offertes
1. leder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn.
Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend
aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deer van de
aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig dee I van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze
informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wei naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de
opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of
vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, modellen en voorbeelden evenals opgaven van kleuren,
afmetingen, gewichten, materialen, kwaliteiten en andere omschrijvingen in brochures,
promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden
slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte stalen, monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en
moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.
7. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te
brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer
de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot
stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping
van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en
eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van
ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de
overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
3. De gebruiker heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat
door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden
verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de vergoeding
berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het
gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te
vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te
berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de
zijde van de wederpartij.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de
gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de weten
regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de
benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen
en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de
gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de
gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde
leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de
gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij
zijn van virussen en defecten;
c. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de
werkzaamheden moeten worden verricht;
d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze
verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de
uitvoering van de overeenkomst;
e. de gebruiker op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht kosteloos kan
beschikken over de door de gebruiker gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit
(krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn
voor rekening van de wederpartij;
f. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door de gebruiker in
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten
zijn verbonden.
g. de gebruiker v66r aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van
kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker
voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en aileen aan
derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wei aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren
arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die
hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij
nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te
verlangen niet aan.

Artikel7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien
de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk
in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. De gebruiker is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere
deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het
moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of
de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden
afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de
zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een
door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken
plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
overeengekomen prestatie, zaken of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij
te leveren, is de gebruiker gerechtigd de te leveren zaken en/of de materialen die voor de uitvoering
van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De
wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de
opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
8. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken
en/of materialen aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen
zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente
voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van
eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de
gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering
van zaken wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig aile noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van
de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de
onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van
de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening
van de wederpartij.
3. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor
overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden
verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden
bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in
rekening te brengen bij de wederpartij.
4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te
voeren. De gebruiker moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of
het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij
gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of
namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de
gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als
gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.
De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de
overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op
volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
7. Meerwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder
meerwerk wordt verstaan: aile op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht
voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker heeft het recht de hiermee
gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen documenten steeds
zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien
nodig, wordt het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter
goedkeuring voorgelegd. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de
vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de
wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij
mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat de gebruiker de geparafeerde definitieve
versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
9. Indien de gebruiker in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als
meerwerk en heeft de gebruiker het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in
rekening te brengen.

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
1. De gebruiker moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn
en het pand of de ruimte waarin deze werkzaamheden werden verricht gebruiksklaar is.
2. Het pand of de ruimte wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het pand dan
wei de ruimte gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld en de wederpartij dit pand of
deze ruimte heeft gecontroleerd en goedgekeurd.
3. Het pand respectievelijk de ruimte wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd,
indien de wederpartij het pand dan wei de ruimte – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of
binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat de werkzaamheden afgerond zijn, niet
heeft gereclameerd bij de gebruiker.
4. Nog niet verrichte of nog niet beeindiqde werkzaamheden van door of namens de wederpartij
ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het pand of de ruimte,
hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn
kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet
aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke
onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
De gebruiker moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn
rekening komen zo spoedig mogelijk (Iaten) herstellen.
6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken,
onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden
opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 10: KJachten
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen van hetgeen overeengekomen is, vermelden op
de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet
de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de
gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke
melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te
beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de
overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Aile gevolgen van het
niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is
overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. De wederpartij moet de door de gebruiker geleverde documenten – welke niet eerst in concept aan de
wederpartij zijn voorgelegd – direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of
onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten
uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de documenten aan de gebruiker worden gemeld,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de
documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te
beantwoorden.
4. Aile klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk
binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan de gebruiker worden
gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is
overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding
worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is
gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Aile gevolgen van het niet direct
melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
6. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen,
kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de
garantie mogelijk.
7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
9. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en aile hiervoor relevante
informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending
noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken,
vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het
transportrisico is altijd voor de wederpartij.
10. In aile gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele
verpakking of emballage.
11. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn
vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn
aan de aard van deze materialen.
12. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
13. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, welke
fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had
kunnen constateren.
14. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wei geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties
1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en
conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze
leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen
werd overeengekomen.
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de
gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de
eigenschappen hiervan. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken en/of de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is
afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij
hierover informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke
doel, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk
aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen
prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor
herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden dan wei voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of
vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in
deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de
zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan
mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de
overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 12: Aanspra kelij kheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde
resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker aileen aansprakelijk voor directe schade.
ledere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving
en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van
de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de
schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van
de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte
werkzaam heden.
5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of
namens de wederpartij verstrekte documenten, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud,
juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Ais de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar stelt, is de gebruiker
verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen
zelf.
9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de
wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
10. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke
garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of
namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of
voorgeschreven informatie of materialen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of
gebruikelijk is;
f. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan
het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor aile hieruit
voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor aile aanspraken van derden tot
vergoeding van deze schade.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
jegens de wederpartij.

Artikel 13: Betaling bij bedrijven onderling
1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht
aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van
het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien
hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op aile
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen
die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14: Betaling bij consumenten
1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de
overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht
aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker
de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te
betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Oit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop
van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel
cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien
hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op aile
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van aile krachtens de overeenkomst geleverde en nog te
leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de
gebruiker heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de
zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband
houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming
van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke
incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op
enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een
financier brengen.
4. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendomsof
overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op
eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep
doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk
recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade,
gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een
schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van aile intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de
overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering
van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat:
a. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken
buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken,
hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
b. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet
mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en
bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van
derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke
inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17: Retentierecht
1. De gebruiker heeft het recht de teruggave van de zaken van de wederpartij die de gebruiker in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de
periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan de zaken
niet of niet vollediq heeft betaald;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de
gebruiker niet of niet vollediq heeft betaald.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit
het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissernent wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)
overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel19: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde
derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
3. Ais omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of
dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval
van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals
door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen
e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: Annulering, opschorting
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren,
is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat aile door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de
schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of
leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft de
gebruiker in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of
– bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de
gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. De gebruiker heeft het recht aile door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de
wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de
vergoeding voor aile op dat moment verrichte werkzaamheden en/of leveringen en gemaakte kosten
direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag
bovendien aile gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de
opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden
hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de
wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten
van de gebruiker vergoeden.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de
gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan
de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter,
mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen een
maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen
voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd.

IS.
Datum: 16 april 2013

Opslaan & Verzenden
Uw winkelwagen wordt opgeslagen en er wordt een link gegenereerd. U, en iedereen met de link kan uw winkelwagen zien wanneer u maar wilt.
Back Save & Share Cart
Uw winkelwagen wordt opgeslagen met alle informatie en prijzen. U kunt uw winkelwagen mailen naar uzelf of een vriend! Iedereen met de link kan op elk moment de winkelwagen openen op webrolgordijnen.nl
Uw winkelwagen is succesvol verzonden!